image
تکه دوز با چرخ
instructor مریم توسلی
ظرفیت دوره 12
همراه مدرک معتبر
تومان۶,۳۰۰,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۶,۳۰۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

  • کد استاندارد : 731820810390001
  • سطح ISCO : 2
  • ساعات آموزشی : 131 ساعت عملی
image
روبان دوز پیشرفته
instructor مریم توسلی
ظرفیت دوره 12
همراه مدرک معتبر
تومان۷۶۰,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۷۶۰,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

  • کد استاندارد : 731820810140001
  • سطح ISCO : 2
  • ساعات آموزشی : 127 ساعت عملی
image
روبان دوز مقدماتی
instructor مریم توسلی
ظرفیت دوره 12
همراه مدرک معتبر
تومان۵۹۸,۰۰۰
توسط مربی
هنر های دستی ۵۹۸,۰۰۰تومان
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

  • کد استاندارد : 731820810130001
  • سطح ISCO : 2
  • ساعات آموزشی : 100 ساعت عملی