image
دوره : دوزنده لباس محلی بندری
قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان


میزان رضایت از دوره های مشابه

۸۳%

هزینه دوره

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره های مرتبط
image
خیاطی به روش آسان
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۹,۰۰۰,۰۰۰
image
دوزنده لباس محلی بندری
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 16
همراه مدرک معتبر
تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

  • کد استاندارد : 753120810070001
  • سطح ISCO : 2
  • ساعات آموزشی : 375 ساعت عملی
image
دوزنده و تزیین کار لباس
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 16
همراه مدرک معتبر
تومان۶,۰۰۰,۰۰۰
توسط مربی
ثبت نام شده 20
همراه مدرک معتبر

  • کد استاندارد : 731820810420001
  • سطح ISCO : 2
  • ساعات آموزشی : 193 ساعت عملی
image
ضخیم دوز زنانه
instructor سپیده سلجوقی
ظرفیت دوره 14
همراه مدرک معتبر
تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰